ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣରେ କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଏବଂ କନିଷ୍ଟ କିରାଣୀ ଟାଇପିଷ୍ଟ ର ଚୁଡାନ୍ତ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶିତ କରାଗଲା ।

ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣରେ କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଏବଂ କନିଷ୍ଟ କିରାଣୀ ଟାଇପିଷ୍ଟ ର ଚୁଡାନ୍ତ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶିତ କରାଗଲା ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣରେ କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଏବଂ କନିଷ୍ଟ କିରାଣୀ ଟାଇପିଷ୍ଟ ର ଚୁଡାନ୍ତ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶିତ କରାଗଲା ।

ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣରେ କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଏବଂ କନିଷ୍ଟ କିରାଣୀ ଟାଇପିଷ୍ଟ ର ଚୁଡାନ୍ତ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶିତ କରାଗଲା ।

04/04/2019 10/04/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (266 KB)