ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟରେ ମୁଖ୍ୟ କିରାଣୀ ଏବଂ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫାର ପଦବୀ ପାଇଁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା।

ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟରେ ମୁଖ୍ୟ କିରାଣୀ ଏବଂ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫାର ପଦବୀ ପାଇଁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟରେ ମୁଖ୍ୟ କିରାଣୀ ଏବଂ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫାର ପଦବୀ ପାଇଁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା।

ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟରେ ମୁଖ୍ୟ କିରାଣୀ ଏବଂ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫାର ପଦବୀ ପାଇଁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା।

06/07/2019 28/07/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (901 KB)