ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ନିଯୁକ୍ତି

ନିଯୁକ୍ତି
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଡି.ଆର.ଡି.ଏ. ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର

ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଜି.ଆର.ଏସ. ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା(ଏସ.ସି. ପୁରୁଷ କ୍ରମାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା-1 ରୁ 195)

11/06/2020 25/06/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)
ଡି.ଆର.ଡି.ଏ. ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର

ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଜି.ଆର.ଏସ. ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା(ଏସ.ସି. ପୁରୁଷ କ୍ରମାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା-196 ରୁ 437 )

11/06/2020 25/06/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)
ଡି.ଆର.ଡି.ଏ. ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର

ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଜି.ଆର.ଏସ. ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା(ଏସ.ସି. ପୁରୁଷ କ୍ରମାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା-438 ରୁ 671)

11/06/2020 25/06/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)
ଡି.ଆର.ଡି.ଏ. ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର

ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଜି.ଆର.ଏସ. ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା(ଏସ.ସି.ମହିଳା କ୍ରମାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1 ରୁ 238)

11/06/2020 25/06/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)
ଡି.ଆର.ଡି.ଏ. ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର

ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଜି.ଆର.ଏସ. ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା(ଏସ.ସି.ମହିଳା କ୍ରମାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା-239 ରୁ 477)

11/06/2020 25/06/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)
ଡି.ଆର.ଡି.ଏ. ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର

ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଜି.ଆର.ଏସ. ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା(ଜେନେରାଲ ବର୍ଗ. ପୁରୁଷ କ୍ରମାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା-1 ରୁ 223)

11/06/2020 25/06/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)
ଡି.ଆର.ଡି.ଏ. ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର

ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଜି.ଆର.ଏସ. ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା(ଜେନେରାଲ ବର୍ଗ ପୁରୁଷ କ୍ରମାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା-224 ରୁ 460)

11/06/2020 25/06/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)
ଡି.ଆର.ଡି.ଏ. ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର

ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଜି.ଆର.ଏସ. ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା(ଜେନେରାଲ ବର୍ଗ. ପୁରୁଷ କ୍ରମାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା-461 ରୁ 706)

11/06/2020 25/06/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)
ଡି.ଆର.ଡି.ଏ. ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର

ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଜି.ଆର.ଏସ. ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା(ଜେନେରାଲ ବର୍ଗ. ପୁରୁଷ କ୍ରମାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା-707ରୁ948)

11/06/2020 25/06/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)
ଡି.ଆର.ଡି.ଏ. ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର

ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଜି.ଆର.ଏସ. ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା(ଜେନେରାଲ ବର୍ଗ. ପୁରୁଷ କ୍ରମାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା-949 ରୁ1125 )

11/06/2020 25/06/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)